×

Log-in
Nog geen account? klik hier!


Wachtwoord vergeten? klik hier!

Gebruiksvoorwaarden Stekt.


Artikel 1. Algemene begripsomschrijving In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder a. De website: https://www.stektplantenruil.nl; b. Stekt.: eigenaar van voornoemde website, kan ook aangeduid zijn met “wij”, “ons” of “onze; c. Stekt. Plantenruil: een forum op voornoemde website, kan ook aangeduid zijn met “het forum”. De persoonlijke chat, waarmee gebruikers onderling privé met elkaar kunnen chatten is onderdeel van de Stekt. Plantenruil. Wanneer wij verwijzen naar de “Stekt. Plantenruil” of “het forum” wordt dus ook verwezen naar de persoonlijke chat; d. Gebruiker: natuurlijk persoon dat een account heeft aangemaakt op de website; e. Advertentie: een bericht dat geplaatst is op het voornoemd forum, kan ook aangeduid zijn met “bericht”; f. Adverteerder: een gebruiker die een advertentie heeft geplaatst op het forum. Artikel 2. Gebruiksvoorwaarden Stekt. Plantenruil 2.1. Via de website heeft u toegang tot het forum ‘Stekt. Plantenruil’. Aan het gebruik van de Stekt. Plantenruil zijn deze gebruiksvoorwaarden verbonden. Door de Stekt. Plantenruil te gebruiken gaat u hiermee akkoord. Stekt. raadt iedereen die gebruik maakt van de website deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Stekt. schriftelijk zijn aanvaard. 2.2. De gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 28 februari 2019 van toepassing op ieder gebruik van de Stekt. Plantenruil (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door de Stekt. Plantenruil worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Stekt. aangaat voor het gebruik van de website en de diensten. 2.3. Stekt. Plantenruil is een online platform waar een adverteerder advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertenties kan bekijken en er op kan reageren. Stekt. is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand komt. Adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen. Artikel 3. Gebruik van de Stekt. Plantenruil 3.1. Met de Stekt. Plantenruil heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, discussies te voeren en met andere gebruikers in contact te komen. Stekt. bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de Stekt. Plantenruil 3.2. Om de Stekt. Plantenruil te kunnen gebruiken moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de de Stekt. Plantenruil gebruiken. 3.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Stekt. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Stekt. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent. 3.4. Met de Stekt. Plantenruil worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg het privacybeleid van Stekt. voor meer informatie. Artikel 4. Bescherming van uw privacy In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt. Artikel 5. Minderjarigen De diensten van Stekt. zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht. Artikel 6. Geen garanties 6.1. Adverteerders en gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie op de website plaatsen. 6.2. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Stekt. geeft daarover geen garantie. 6.3. Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen. 6.4. Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Artikel 7. Klachtenafhandeling en contactinformatie 7.1. Klachten over de dienstverlening van Stekt. Plantenruil kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. 7.2. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. 7.3. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. Artikel 8. Aansprakelijkheid Stekt. sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot: a. gebruik van de diensten van Stekt. Plantenruil b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan c. onjuiste informatie op de website d. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website e. wijzigingen in de diensten van Stekt. of wijzigingen in of op de website f. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website g. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stekt. of aan u wordt gezonden h. misbruik van deze website i. het verlies van gegevens j. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website k. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. Artikel 9. Wijzigen of beëindigen website Stekt. kan de website of delen daarvan ten alle tijden wijzigen. Daarnaast kunnen wij ten alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om dergelijke wijzigingen of beëindigingen binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. Artikel 10. Wijzigingen gebruiksvoorwaarden 10.1. Stekt. kan de gebruiksvoorwaarden of delen daarvan ten alle tijde wijzigen. Stekt. zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. 10.2. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de website en/of de diensten van Stekt. gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. Artikel 11. Websites en diensten van derden 11.1. De website kan verwijzingen naar de websites van derden bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). 11.2. Stekt. heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. 11.3. Het tweede lid is ook van toepassing op het gebruiken van diensten van externe dienstverleners. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. Artikel 12. Gebruiksregels 12.1. Bijdragen aan de Stekt. Plantenruil worden geplaatst zonder tussenkomst van Stekt. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers. 12.2. Stekt. behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum. Dat kan het geval zijn bij: a. discriminerende, beledigende, pornografische, bedreigende gebruikersnaam, profielfoto, handtekening en/of commentaren. b. het gebruik van meerdere forum-accounts door dezelfde gebruiker. c. onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen. d. het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen. e. het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic. f. het plaatsen van opmerkingen onder een advertentie van een andere gebruiker om uw eigen advertentie, product of dienst te promoten. g. het openbaar noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon. h. onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers. i. gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert. j. het zich voordoen als een andere persoon. k. het plaatsen van commerciële boodschappen. l. onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe. m. gelijktijdig hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één forum bericht tegelijk op de website aan te bieden . n. misleidende, onjuiste of onnauwkeurige titel of tekst van het forumbericht. o. aanbieden van producten of diensten die illegaal of onrechtmatig zijn en waarvan de handel verboden is. Let bij plaatsing op: a. de forumindeling; plaats uw bericht bij het juiste onderwerp. b. formuleer een duidelijke titel bij uw bericht. c. plaats uw bericht maar op één plek binnen het forum. d. de lengte en opmaak van uw reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers. e. het doel van dit forum; u bent met andere gebruikers in gesprek. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies is dus niet toegestaan. Omgang met de moderators a. Het is niet toegestaan uzelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat u betrokken bent bij de organisatie. b. Wees respectvol richting moderators en de communitymanager. c. Volg altijd de aanwijzingen van moderators en de communitymanager op. 12.3. Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op de Stekt. Plantenruil is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website. 12.4. Gebruikers van de Stekt. Plantenruil hebben de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen via een privé chat. Wanneer u via deze chat persoonlijke gegevens van andere gebruikers verkrijgt, verzoeken wij u hier met uiterste zorgvuldigheid mee om te gaan. Het is niet toegestaan om deze gegevens openbaar te delen. 12.5. Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van adverteerders te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. Artikel 13. Schenden gebruiksregels 13.1. Indien u zich niet aan de gebruiksregels houdt kan Stekt. uw berichten wijzigen of verwijderen. 13.2. Wanneer Stekt. vindt dat een bericht niet kan blijven staan, wordt dit zonder discussie verwijderd. 13.3. Bij herhaaldelijk misbruik zal Stekt. de betreffende persoon blokkeren. Artikel 14. Inloggegevens 14.1. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. 14.2. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van advertenties. Artikel 15. Periode dat de advertenties op de website staan 15.1. Berichten blijven tenminste 28 dagen op de website staan. 15.2. Na het verstrijken van de periode genoemd in het eerste lid zal het bericht verwijdert worden indien de gebruiker dit zelf nog niet heeft gedaan. Artikel 16. Beschikbaarheid en onderhoud 16.1. Stekt. doet geen enkele uitspraak over de beschikbaarheid van de Stekt. Plantenruil . 16.2. Stekt. onderhoudt de Stekt. Plantenruil actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. 16.3. Stekt. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Stekt. Plantenruil aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom maar uiteindelijk beslist Stekt. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Artikel 17. Intellectueel eigendom 17.1. De dienst Stekt. Plantenruil, de bijbehorende software alsmede alle inhoud van de website, met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video’s, audiobestanden, logo’s, illustraties en tekst, mogen op geen enkele wijze gekopieerd worden of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Stekt., behalve in gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. 17.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de Stekt. Plantenruil is en blijft uw eigendom. Stekt. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst. 17.3. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen. 17.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen. Artikel 18. Duur en opzegging 18.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u een account aanmaakt voor de Stekt. Plantenruil en loopt dan voor onbepaalde tijd. 18.2. Indien u de overeenkomst aangaat kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. 18.3. Stekt. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de Stekt. Plantenruil. Wij zullen in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is. Artikel 19. Overige bepalingen 19.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 19.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Stekt. Plantenruil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Stekt. gevestigd is. 19.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de Stekt. Plantenruil wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. 19.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Stekt. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande. 19.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 19.6. Stekt. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de Stekt. Plantenruil of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. Contact Mocht u na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden opmerkingen en/of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Stekt. via: info.stekt@gmail.com.